Trong quá trình làm hàng cho khách Door to Door Việt đã tổng hợp những văn bản, chứng từ cần thiết để làm C/O, CQ, làm công bố ATTP. Chúng tôi xin tổng hợp để quý vị tham khảo.

Những chứng từ văn bản cần đọc khi làm C/O, làm công bố ATTP, làm hợp chuẩn hợp quy C/Q.

Làm công bố ATTP:

 • Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT
 • Thông tư: Số 05/2012/TT-BYT ngày 1/3/2016 ; số 02/2011/TT-BYT ngày 13/1/2011; số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012.
 • Quy chuẩn: QCVN 12-1:2011/BYT.
 • Nghị định: 38/2012/ND-CP, ngày 25/4/2012

Làm C/O

 • Form EAV : 21/2016/TT-BCT, ngày 20/09/2016: Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu
 • C/O qua Internet : 2412/QĐ-BCT, ngày 21/06/2016: Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet
 • Form VK : 48/2015/TT-BCT, ngày 14/12/2015: Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc
 • Form AANZ: 31/2015/TT-BCT, ngày 24/09/2015: Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di Lân
 • Form VC: 05/2015/TT-BCT, ngày 27/03/2015: Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy CNXXHH ban hành kèo theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê
 • Form AK: 04/2015/TT-BCT, ngày 16/03/2015: Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc
 • Form D: 42/2014/TT-BCT, ngày 18/11/2014: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
 • Form E: 21/2014/TT-BCT, ngày 25/06/2014: Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa ASIAN –CHINA.
 • Form AK: 20/2014/TT-BCT, ngày 25/06/2014: Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
 • Form A: 873/BCT-XNK, ngày 07/02/2014: Hướng dẫn cấp C/O mẫu A cho giầy dép xuất khẩu gửi tại kho ngoại quan đi EU.
 • Form A: 11495/BCT-XNK, ngày 12/12/2013: Công văn hướng dẫn cấp C/O mẫu A cho giày xép xuất khẩu đi EU.
 • Form AI: 15/2010/TT-BCT, ngày 15/04/2010 : Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ.
 • From B: Nghị định số 19/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Chính phủ ban hành, Thông tư số 07/2006/TT-BTM về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

Làm C/Q:

 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 • Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.

Đây là những văn bản mà trong quá trình làm hàng cho khách Door to Door Việt lưu lại được, có thể có nhiều văn bản chưa được nhắc đến trong bài viết, rất mong được sự phản hồi từ quý vị. Mọi thắc mắc, đóng góp xin gửi về hotmail của công ty.

Trân trọng cảm ơn !

[sgmb id=2]

0/5 (0 Reviews)