Tính trọng lượng quy đổi (chargeable weight) online

Tính trọng lượng quy đổi (chargeable weight) online

Trọng lượng quy đổi theo thê tích được xác định bằng cách đo kiện hàng theo 3 chiều (dài, rộng, cao), sau đó tính toán theo một công thức nhất định.

Chargable weight = (dài x rộng x cao)/5000. (kgs)

Đơn vị (dài,rộng, cao) là đơn vị cm (centimet).

Dạng kiện hàng
 Hình hộp
 Hình ống
Đơn vị đo
Điền thông tin vào
  cm/inches

  cm/inches

  cm/inches

Trọng lượng quy đổi Giá trị quy đổi  kg/Pounds

Hãy so sánh "giá trị quy đổi" với trọng lượng thự tế của hàng, giá trị nào lớn hơn thì lấy tính cước.
5/5 (2 Reviews)
0886 28 8889