Do tính chất dịch vụ nên việc đổi trả/ bảo hành cho sản phẩm sẽ được thỏa thuận cụ thể với đối tác dựa trên từng loại hàng hóa và quy định trách nhiệm đôi bên. Các thỏa thuận này sẽ được thể hiện trên hợp đồng cung cấp dịch vụ và nếu có phát sinh sẽ xử lý dựa trên thỏa thuận đó.