Vận đơn đường biển

Vận đơn đường biển là chứng từ chứng nhận việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa từ người gửi hàng (Shipper). Vận đơn đường biển (Bill of lading) cũng được xem như là hợp đồng vận chuyển bằng đường biển.