Vận chuyển thép bằng tàu rời

Xe nâng thao tác trong hầm tàu, đối với những mã hàng được xêp phía trong, che lấp tầm mắt của lái cẩu, cần dùng xe nâng để đưa ra