vận chuyển thép bằng tàu rời

Từng mã hàng được xếp từ tàu lên bờ bằng cẩu bờ, kết hợp cẩu trong bãi và xe nâng đưa hàng vào bảo quản