Vận chuyển thép bằng tàu rời

Tôn cuộn đươc xếp trên tàu, xe nâng thao tác trpng hầm tàu