Thép tâ,s bản rộng trên 2.5m phải sử dụng mooc lùn để vận chuyển

Thép tâ,s bản rộng trên 2.5m phải sử dụng mooc lùn để vận chuyển