Bó thép được xe nâng xếp trên xe

các bó thép ống được xếp lên mooc sàn, cần có các thành gỗ dựng đứng làm thành cản hai bên thành xe để xếp được cao hơn