vận chuyển thép tấm bằng mooc lùn

thép tấm có chiều rộng 3m dùng mooc lùn để vận chuyển