Thép tấm được bảo quản trên bãi

Thép tấm được bảo quản trên bãi