Vân chuyển thép bằng rơ mooc sàn

Thép hình chữ H được xếp lên rơ mooc sàn để vận chuyển ra khỏi nhà máy