Vận chuyển siêu trường siêu trọng

vận chuyển cẩu bánh xích bằng mooc lùn, phục vụ công trình sắp thi công