Sà lan nhận thép tại cầu tàu

Sà lan nhận thép tại cầu tàu, vận chuyển thép bằng sà lan