cẩu tự bò lên sà lan

vận chuyển cẩu phục vụ cho thiết bị công trình