Vận chuyển thép từ Hồ Chí Minh đi campuchia

vận chuyển théo từ Hồ Chí Minh đi campuchia bằng sà lan