vận chuyển gỗ xuất khẩu

gỗ được đóng vào container vận chuyển ra nước ngoài