Tôn cuộn đóng vào container

Tôn cuộn đóng theo phương thẳng đứng, chèn gỗ bên dưới