Xếp dỡ xe bus bằng cẩu bờ và ro-ro

Xếp dỡ xe bus bằng cẩu bờ và ro-ro