dich vụ thong quan hang hoa

Trước khi thanh lý tờ khai phải in mã vạch