as far as know

sai thông tin trên ô số 3 trên C/O: Ngày tàu chạy, cảng xếp, cảng dỡ