phân biệt master bill và house bill

phân biệt master bill và house bill