Ý nghĩa số container

Chủ sở hữu là SEG (SE Global Container Lines), U nghĩa là container dùng trong vận chuyển đường biển (freight containers), số kiểm tra là số 4 (sử dụng phần mềm để kiểm tra tại đây)