số container và bố ký tự phía dưới

Ý nghĩa của số container và 4 ký tự phía dưới