Túi mềm flexitank

tui này được sử dụng khi vận chuyển chất lỏng