những lỗi sai trên tờ khai hải quan không thể sửa, những điểm không thể sửa trên phần mềm hải quan

những lỗi sai trên tờ khai hải quan không thể sửa, những điểm không thể sửa trên phần mềm hải quan