Nhập CIF, thanh toán bằng LC

Quy trình nhập hàng chỉ định (nhập CIF). Thanh toán bằng LCL