E manifest

sửa thông tin manifest điện tử, mã bộ hồ sơ