forget tick on no 13

không tích vào ô sô 13 trên c/o cho c/o cấp sau, không tích vào Issued Retroactively