xếp thùng phuy từ xe tải sang mâm xe

công nhân thủ công điều chỉnh xếp các phuy lên mâm xe đảm bảo số lượng phuy xếp lên là tối đa