một lớp đóng được 40 phuy

xếp hàng ngang được 4 phuy và xếp hàng dọc được 10 phuy