một container đóng được bao nhiêu phuy

lớp trên cùng là đặt nằm ngang và dùng dây dai để da cố tránh để phuy dịch chuyển