Bộ kẹp thùng phuy

bộ kẹp thùng phuy dùng để kẹp thùng phuy nhấc lên, dùng xếp từ bãi lên xe hoặc từ bãi, xe xuống tàu hoặc ngược lại