mỗi mâm xếp 4 phuy lên

mỗi mâm xếp 4 phuy, để đóng hàng vào container