kích thước container 20 feet 40 feet

Kích thước trong, ngoài của container 20 feet, 40 feet, 45 feet các loại cont DC, GP, HC, RF, FR trọng lượng hàng đóng được container 20 40