incoterms 2010 được vẽ hình

Tất cả các điều trong incoterms 2010 được diễn dãi bằng hình vẽ