Ecosys là gì?

Ecosys là gì? vì sao phải đăng ý hồ sơ thương nhân trên hệ thống ecosy? và đăng ký hồ sơ thương nhân trên hệ thống ecosys như thế nào?