đăng ký hồ sơ thương nhân trên ecosys

Ecosys là gì ? vì sao phải đăng ý hồ sơ thương nhân trên hệ thống ecosy ? và đăng ký hồ sơ thương nhân trên hệ thống ecosys như thế nào ?