kiểm tra container trước khi đóng hàng

Container được kiểm tra một cách kỹ lưỡng trươc khi đóng hàng