giải lao trước khi đóng container mới

Đội ngũ anh em bốc xếp, lai xe hòa nhã, vui vẻ chiến đấu hết lô hàng