lua được xếp ngay ngắn vào container

lúa được xếp ngay ngắn vào container