tờ khai có chứ "thông quan" trên tiêu đề

tờ khai có chứ “thông quan” trên tiêu đề