Lúa đã đóng vào cont đã bấm seal

tổ chức vận chuyển door to door 1500 tấn lúa kết hợp đường bộ và đường biển.