Rơ-mooc sàn chở dây dai thép

Rơ-mooc sàn chở dây dai thép, kết hợp dịch vụ vận tải biển vận chuyển hàng đi Đà Nẵng.