trang tra mã vạch online

Những cách lấy in mã vạch tờ khai hải quan, lấy in mã vạch tk trực tiếp, lấy online trên trang Tổng cục Hải Quan và qua phần mềm khai quan.