in mã vạch tờ khai hải quan

Những cách lấy mã vạch tờ khai hải quan, lấy in mã vạch tk trực tiếp, lấy online trên trang Tổng cục Hải Quan và qua phần mềm khai quan.